תנאי שימוש באתר "אישלט e-shelet"

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

קדימון

אתר "אישלט e-shelet" (להלן "האתר") הוא אתר ברשת האינטרנט המשמש כאתר מכירה לשלטים בעיצוב עצמי ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרי דקורציה שונים. הנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן. כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, אין הוא רשאי לעשות באתר כל שימוש.

בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "אישלט e-shelet" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "אישלט e-shelet".

בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

החברה מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

כל משתמש המעלה תמונות ו/או חומר אחר לאתר (לרבות העלאתם לצורך הדפסת שלט ו/או פרסומו), מצהיר על ידי פעולתו זו, כי הוא בעל הזכויות הבלעדיות בתמונות ו/או בחומר אחר שהעלה (לרבות לצורך ייצור שלט ו/או פרסומו), או שקיבל אישור מפורש מבעלי הזכויות (לרבות זכויות יוצרים, אם הדבר כרוך בכך) להעלות את התמונות ו/או החומר האחר לאתר (לרבות העלאתם לצורך ייצור שלט ו/או פרסומו) ועל כן הוא רשאי לעשות בהן שימוש וכי למיטב ידיעתו אין בהעלאת התמונות ו/או בחומר האחר משום פגיעה בזכויות יוצרים של צד שלישי כלשהו על פי דיני זכויות יוצרים או כל דין אחר. בנוסף, מצהיר המשתמש, כי אין פגיעה בזכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי אין בתמונות ו/או בחומר האחר (ובייצור השלט) דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו על פי כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א-1981. כמו כן, מסכים המשתמש המעלה תמונות ו/או חומר אחר לאתר, כי כל הפרה של זכויות יוצרים בפרט וכל זכות אחרת בכלל, כתוצאה מהעלאתם לאתר ו/או ייצורם בשלט ו/או החומר האחר תהא על אחריותו הבלעדית. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהתכנים האישיים אינם נשמרים ו/או מגובים וכי עלול להיגרם להם נזק ו/או אובדן והוא מתחייב לשאת באחריות הבלעדית לשמירה ו/או גיבוי לכל התכנים האישיים אותם העלה לאתר לצורך הכנת המוצר. החברה מסירה מעצמה כל אחריות במקרה של פגיעה כלשהי בתכנים האישיים ולא תישמע כל טענה מצד המשתמש בקשר עם נזק ו/או אובדן כאמור שייגרם לתכנים האישיים ו/או בקשר עם הפקתו החוזרת של המוצר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 29 לעיל, המפר זכויות יוצרים או כל זכות אחרת מכל סוג שהוא בכל הקשור באתר לרבות העלאת תמונות ו/או חומר אחר לאתר (ולרבות העלאתם לצורך ייצור שלט) כאשר אין המשתמש זכאי לכך על פי כל דין או הסכם, מתחייב לשפות את החברה באופן מלא עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לה כתוצאה מהפרה כאמור (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט).

תוכן האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "אישלט e-shelet" ואין לעשות בהם שימוש אשר סותר את האמור בתקנון זה, למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "אישלט e-shelet".

בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

הפעולות המתבצעות באתר יהיו אך ורק למטרת קבלת מידע ו/או שירותים או הזמנת מוצרים. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.

הזמנתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת מחשבון PayPal של הרוכש; (2) המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה; (2) הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

מוצרים

המוצרים הנמכרים באתר הינם ברובם מוצרי עיצוב. בהרבה מהמוצרים ישנה חשיבות למראה המוצרים, החומרים מהם עשויים המוצרים, טקסטורת המוצרים, נפחיות המוצרים, צבעוניות המוצרים ומאפייני מראה נוספים. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להעביר מאפייני נראות אלו בצורה טובה וזאת ע"י צירוף תמונה של המוצר ותיאורים מילוליים של הרבה ממאפייני המוצר, עם זאת, יש לתת את הדעת שכל התיאורים הללו אינם מהווים תחליף לצפייה במוצר הפיזי. החברה לא תהיה אחראית להבדלים סבירים בין המוצג בתמונות והאינפורמציה הנלווית באתר לבין המוצר בפועל בנוגע למאפייני הנראות המדוברים בסעיף זה.

בהדגשה על הנאמר בסעיף לעיל, יכולים להיות הבדלי צבע בין המוצג במסכי המחשב של הלקוחות לבין המוצר בפועל. החברה לא תהיה אחראית להבדלי צבע אלו.

בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות לא יואחר מ-7 ימי-עסקים מקבלת ההזמנה, החלפת מוצר או זיכוי כספי ינתן לפי שיקול הדעת הבלעדי של אישלט, זאת על מנת לטפל בפנייתו, בהתאם להוראות תקנון זה והוראות כל דין.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש בקשר עם התכנים האישיים ו/או עיצוב המוצר על ידי המשתמש, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בגין טעויות עריכה שבוצעו על ידי המשתמש כגון, שגיאות כתיב, שגיאות במיקום תמונות ו/או שגיאות אחרות כגון שילוב תמונות באיכות ירודה ושגיאות הנוגעות לכמות עותקים מוזמנת.

מחירים, שירותים וביצוע הזמנה

באתר "אישלט e-shelet" מוצגים מוצרים דקורטיביים שונים לבית ולמשרד ובהם מצולמים מוצרים שונים, בנוסף, תמונות מוגדלות של כל פריט. התמונות נועדו להמחשה בלבד. ייתכן שינוי קל בגוון הצבע. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים. משתמש באתר יכול להוסיפו לעגלת הקניות, לאחר שבדק את צבעיו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת, בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופה.

 

 במקרה שבוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר והתברר כי קיימת בעיה באספקת המוצר, החברה מתחייבת להודיע באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית ללקוח על החוסר בפריט, ושומרת לעצמה את הזכות להציע חלופה למוצר בצבע, גודל או מוצר חלופי. במידה והלקוח יאשר את ההזמנה בדואר אלקטרוני או טלפונית, ההזמנה תבוצע. במידה ותשלום בוצע באמצעות PayPal, ההזמנה תבוטל ויוחזר כסף לכרטיס אשראי או חשבון הבנק דרכו בוצע התשלום. במידה והלקוח יהיה מעוניין להמתין לחזרת המוצר למלאי, הזמנתו תמתין עד אשר יחזור הפריט למלאי והוא יקבל על כך הודעה מתאימה.

המשלוח יבוצע תוך ארבע עשר ימי עבודה (לא כולל שישי ושבת) מרגע אישור ההזמנה. במידה ונעשתה הזמנה שדורשת עבודה גרפית, המשלוח יבוצע תוך ארבע עשר ימי עבודה לאחר אישור סקיצה מצד הלקוח. במידה ובוצעה הזמנה מיוחדת, מועד האספקה יקבע מול החברה בנפרד.

החברה רשאית להחליף חומרי גלם, צבעים וספקים חיצונים, מעת לעת יתכן שינויים קלים במוצרים שונים על מנת לשפר ו/או לשדרג את המוצר. בביצוע הזמנות חוזרות מומלץ להתעדכן מול החברה לגבי השינויים אפשריים במוצר.

ניתן לבצע הזמנה דרך האתר 24 שעות ביממה.

התשלום מתבצע באמצעות  PayPal, והחיוב מתבצע בשקלים. המחירים באתר הינם לא כוללים מע"מ. סך הסכום המחויב יופיע בעגלת הקניות, לאחר אישור ההזמנה ויכלול את כל הפריטים שהוזמנו ויפורטו דמי המשלוח המתאימים להזמנה.

משלוחים ואספקת מוצרים

במידה ונבחרת אפשרות משלוח, המשלוח יתבצע לכתובת שנמסרה בתהליך הרישום, אלא אם צוין אחרת. במידה והכתובת הנמסרת היא לבית עסק, יש לציין את שם בית העסק בהזמנה. החברה לא אחראית על זמני משלוח של דואר ישראל.

אישלט לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
* כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
* פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש.
* שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
* כל סיבה שאינה בשליטת החברה לרבות סיבה הקשורה בדואר ישראל ו/או ספק צד שלישי.

איחור כתוצאה מגורמים אלו לא תהווה עילה לביטול העסקה בניגוד למדיניות הביטולים של החברה המפורטת בתקנון זה להלן.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, מקום אספקת המוצרים יהיה בהתאם למדיניות דואר ישראל .

יש לבדוק את שלמותו של המוצר לפני פתיחת האריזה.
במידה והמוצר הגיעה שבור, אנא ידעו אותנו מיד בטלפון / במייל ונטפל בנושא.
החברה אינה אחראית על המוצר מרגע שנשלח.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך, את מחירי המשלוחים.

החזרת מוצרים וביטול הזמנות

המשתמש יודע ומסכים כי התכנים האישיים מותאמים לבחירת המשתמש והינם בגדר "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן", בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לא ניתן להחזיר מוצרים אלו.

לפיכך, המשתמש מסכים ומודע לכך כי החברה אינה מקבלת מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ואינה מבטלת עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצור של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק. בכפוף לאמור לעיל, החברה תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוחל בייצורה והוראת ביטול כאמור יש לשלוח לדוא"ל info@e-shelet.co.il. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע, תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות המשתמש לבטל את העסקה בגין פגם במוצר.

הזמנות אשר טרם הועברו לייצור, ניתן לבטל בקיזוז של 20% מהסכום הכללי.

לא השלים המשתמש את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ו/או מספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בכל מקרה אשר בו לא יתאפשר, אם מחמת "כח עליון" ו/או אם מכל אירוע שאינו בשליטת החברה ו/או מי מטעמה, ניהול האתר כסדרו ו/או מסירת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של החברה באופן מלא או חלקי, תהא החברה רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, ככל שיתברר, לאחר השלמת ההזמנה על ידי המשתמש, כי ארעה תקלה בייצור המוצר המוזמן ולפיכך אין באפשרות החברה לעמוד בהזמנה, תהא החברה רשאית לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי. בוטלה ההזמנה כאמור החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד ג' כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר וביצוע ההזמנות.

הגבלת אחריות

החברה שואפת לייצר מוצרים באיכות הגבוהה ביותר. מכיוון שהמוצרים נעשים בעבודת יד, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהו באחד המוצרים. במקרה כזה, זכאי הרוכש לפנות לחברה ולהתריע על כך. החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית, לפי שיקול דעתה, להחליף את המוצר במוצר זהה או לזכות את הקונה על המוצר.

החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

החברה אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

בכל מקרה חבות החנות, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי עוגיות (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

פרטי הרוכש לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים.

איזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.